Voor onze opleidingen en trainingen hebben wij een nauwe samenwerking met Studium B.V. Een deel van hiervan zal dan ook daar op locatie (Modemweg 3, 3821 BS Amersfoort) plaatsvinden. Op de opleidingen die daar plaatsvinden zijn de Algemene voorwaarden van Studium van toepassing. 

ZAKELIJKE VOORWAARDEN

DEZE ZAKELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN BEDRIJVEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN VAN STUDIUM B.V. VERDER TE NOEMEN:

ALGEMENE VOORWAARDEN – ZAKELIJK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Studium sluit met bedrijven, instellingen, overheden etc. die niet als individuele consumenten kunnen worden aangemerkt waarvoor de deelnamevoorwaarden van Studium van toepassing zijn.

1 – overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand middels een schriftelijke bevestiging van Studium aan degene die een cursus heeft geboekt (opdrachtgever). Onder cursus wordt tevens verstaan een opleidings- en/of vormingstraject.

In de opdrachtbevestiging worden vermeld:
de NAW-gegevens van de cursist(en) en e-mailadres;
naam cursus;
kosten van deelname;
eventueel verder van belang zijnde informatie.

Uiterlijk vier weken voor de aanvang van de cursus verzendt Studium haar factuur, die zonder korting of schuldvergelijking binnen de aangegeven betalingstermijn dient te worden voldaan door opdrachtgever. Voor aanvang van de geboekte cursus dienen alle terzake door Studium verzonden facturen te zijn voldaan.

Voor zover mogelijk vindt alle communicatie over de overeenkomst en de uitvoering daarvan met opdrachtgever en de cursist per e-mail plaats.

2 – cursusinformatie

Naast de informatie die op de website van Studium toegankelijk is met betrekking tot cursussen, (examen) reglementen en de regels van huishoudelijke aard, draagt Studium zorg voor tijdige ter beschikkingstelling van het cursusmateriaal. Onder cursusmateriaal wordt verstaan al datgene dat noodzakelijk is om de cursus te (kunnen) volgen.

Naast toezending van het cursusmateriaal als hiervoor bedoeld, worden – voor zover niet vermeld op de website van Studium – aan de cursist afzonderlijk de data waarop de cursus wordt gegeven en eventueel examens worden afgenomen, alsmede locatie doorgegeven en de inschrijving bevestigd.

Na verzending van de inschrijfbevestiging als hiervoor bedoeld, verzendt Studium haar slotfactuur voor wat betreft de kosten van het volgen van de cursus. Examengelden worden afzonderlijk gefactureerd en afgerekend.

Indien opdrachtgever zulks wenst wordt hij naast de cursist regelmatig geïnformeerd over voortgang van de cursus en de aanwezigheid van de voor betreffende cursus ingeschreven personen, alsmede de geplande data en locatie voor het volgen van de cursus en het eventueel afleggen van examens waaronder begrepen praktijktoetsen.

Geen informatie wordt gegeven die aangemerkt kan worden als in strijd zijnde met de van toepassing zijnde privacywetgeving en daarop gebaseerde privacyregels. Studium is gerechtigd algemene gegevens omtrent de door haar aangeboden cursussen zoals deelnamecijfers en slagingspercentages te gebruiken voor marketingactiviteiten.

Ingeval een cursus om welke reden dan ook dient te worden verzet, zal betreffende cursist en de opdrachtgever afzonderlijk worden geïnformeerd. Het wijzigen van data, tijden en locatie geeft geen recht tot annulering.

3 – cursussen

Studium streeft er naar zoveel mogelijk informatie te geven omtrent de doelstelling, inhoud van de door haar gegeven cursussen en de eventueel te bereiken vaardigheden waaronder begrepen het behalen van certificaten en/of diploma’s.

Studium kan niet garanderen dat de cursussen door de aangemelde cursist met goed gevolg worden afgesloten. Evenmin garandeert Studium dat de door haar aangeboden cursussen of opleidingstrajecten voldoen aan de verwachtingen van opdrachtgever danwel de daarvoor geboekte cursist.

Studium garandeert geen eindresultaat en houdt slechts de aanwezigheid van cursisten bij, doch is niet in staat aanwezigheid af te dwingen. Wijzigingen in de inhoud en vormgeving van een cursus geven opdrachtgever geen recht tot annulering of tussentijdse beëindiging, tenzij Studium daarmee schriftelijk instemt.

4 – tussentijdse beëindiging/annulering

Ingeval van tussentijdse beëindiging blijft het cursusgeld verschuldigd, tenzij Studium met een andere regeling instemt. Tussentijdse beëindiging moet schriftelijk aan Studium kenbaar worden gemaakt.

Annulering van een cursus is mogelijk totdat Studium de inschrijving van een cursist schriftelijk heeft bevestigd. De tot dan toe door Studium verzonden facturen blijven verschuldigd en dienen zonder korting of schuldvergelijking binnen de aangegeven betalingstermijn te worden voldaan, tenzij Studium met een andere regeling instemt.

Ingeval Studium tot annulering moet overgaan om welke reden dan ook zullen de terzake verzonden facturen worden gecrediteerd. Ingeval van annulering door Studium zal zij niet aansprakelijk zijn voor mogelijk ten gevolge daarvan geleden schade voor opdrachtgever en/of cursist.

5 – aansprakelijkheid

Studium sluit elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uit jegens opdrachtgever, cursisten en derden behoudens van schade voortvloeiend uit opzet of grove schuld. Opdrachtgever vrijwaart Studium terzake.

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor adequate verzekeringsdekking van de door haar aan te melden cursisten.

6 – slotbepalingen

Op de algemene voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Midden-Nederland bevoegd bij uitsluiting van andere rechters kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met de hier bedoelde overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Deze algemene voorwaarden worden door Studium op haar website geplaatst en op verzoek in schriftelijke vorm toegezonden. Ingeval deze voorwaarden worden gewijzigd, zijn zij in gewijzigde vorm van toepassing op elke cursus die na publicatie van die wijziging door opdrachtgever wordt geboekt.

********

CONSUMENTENVOORWAARDEN

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN CONSUMENTEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN VAN STUDIUM B.V. VERDER TE NOEMEN:

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN STUDIUM B.V.

Met aanmelding tot het volgen van een opleiding zijn deze algemene voorwaarden consumenten van toepassing, alsook enigerlei nadere documenten zoals bijvoorbeeld huisregels en (examen)reglementen zoals bijvoorbeeld gepubliceerd op de website, en vormen die stukken een onlosmakelijk onderdeel van de gesloten overeenkomst (hierna: studieovereenkomst).

Na aanmelding voor een opleiding zal Studium dit bevestigen en is de studieovereenkomst met Studium tot stand gebracht.

Voor aanvang van de opleiding zal Studium aanvullende informatie toesturen zoals bijvoorbeeld de startdatum van de opleiding, de factuur voor het verschuldigde lesgeld en in voorkomende gevallen het lesmateriaal.

Tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de opleiding kan de studieovereenkomst kosteloos geannuleerd worden, door Studium dit schriftelijk kenbaar te maken of daarvoor het annuleringsformulier op de website gebruiken.

Tot twee weken voor de aanvangsdatum van de opleiding kan in de plaats van de aangemelde cursist een vervanger worden gestuurd die de gehele opleiding volgt (indeplaatstelling), tenzij Studium goede gronden heeft om deze persoon te weigeren. Deze indeplaatsstelling dient schriftelijk aan Studium te worden doorgegeven onder opgaaf van de NAW-gegevens van de vervanger van de al aangemelde cursist. De aangemelde cursist blijft wel verantwoordelijk voor het betalen van het verschuldigde lesgeld van zijn/haar vervanger.

Bij niet tijdige en volledige betaling van het verschuldigde lesgeld zal de cursist zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en behoudt Studium het recht voor om de cursist de (verdere) toegang tot het volgen van de opleiding te ontzeggen. Studium is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade die hierdoor wordt geleden of zal worden geleden, zoals bijvoorbeeld het oplopen van studievertraging of niet kunnen deelnemen aan tentamens. Diploma’s en/of certificaten en/of bewijzen van deelname worden pas toegezonden nadat het volledige lesgeld is voldaan.

Opleidingen kunnen alleen doorgaan als voldoende cursisten zich aanmelden, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van Studium staat. Mocht een opleiding niet doorgaan dan wordt de cursist hierover bericht en kan Studium een alternatief aanbieden of het reeds betaald lesgeld terugstorten.

Behoudens opzet en grove nalatigheid is Studium nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade.

Onder bijzondere omstandigheden is Studium gerechtigd om cursisten te weigeren, te schorsen of te verwijderen, zoals bijvoorbeeld bij het overtreden van de huisregels en/of algemeen aanvaarde maatschappelijke normen.

Op door Studium beschikbaar gestelde informatie in de ruimste zin van het woord rusten auteursrechten. Inbreuk daarop is strafrechtelijk en civielrechtelijk gesanctioneerd en zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het verboden om deze informatie in welke vorm dan ook openbaar te maken, te kopiëren, te bewerken of te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins daarop inbreuk te maken.

Indien Studium deze voorwaarden gedurende de studieovereenkomst wijzigt, wordt de cursist daarover geïnformeerd. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen of Europese regelgeving worden één op één doorbelast en zijn geen wijzigingen van deze consumentenvoorwaarden als hier bedoeld.

Op de onderhavige studieovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde burgerlijke rechter voorgelegd worden.ZAKELIJKE VOORWAARDEN

DEZE ZAKELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJJN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN BEDRIJVEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN VAN STUDIUM B.V. VERDER TE NOEMEN:

ALGEMENE VOORWAARDEN – ZAKELIJK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Studium sluit met bedrijven, instellingen, overheden etc. die niet als individuele consumenten kunnen worden aangemerkt waarvoor de deelnamevoorwaarden van Studium van toepassing zijn.

1 – overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand middels een schriftelijke bevestiging van Studium aan degene die een cursus heeft geboekt (opdrachtgever). Onder cursus wordt tevens verstaan een opleidings- en/of vormingstraject.

In de opdrachtbevestiging worden vermeld:
de NAW-gegevens van de cursist(en) en e-mailadres;
naam cursus;
kosten van deelname;
eventueel verder van belang zijnde informatie.

Uiterlijk vier weken voor de aanvang van de cursus verzendt Studium haar factuur, die zonder korting of schuldvergelijking binnen de aangegeven betalingstermijn dient te worden voldaan door opdrachtgever. Voor aanvang van de geboekte cursus dienen alle terzake door Studium verzonden facturen te zijn voldaan.

Voor zover mogelijk vindt alle communicatie over de overeenkomst en de uitvoering daarvan met opdrachtgever en de cursist per e-mail plaats.

2 – cursusinformatie

Naast de informatie die op de website van Studium toegankelijk is met betrekking tot cursussen, (examen) reglementen en de regels van huishoudelijke aard, draagt Studium zorg voor tijdige ter beschikkingstelling van het cursusmateriaal. Onder cursusmateriaal wordt verstaan al datgene dat noodzakelijk is om de cursus te (kunnen) volgen.

Naast toezending van het cursusmateriaal als hiervoor bedoeld, worden – voor zover niet vermeld op de website van Studium – aan de cursist afzonderlijk de data waarop de cursus wordt gegeven en eventueel examens worden afgenomen, alsmede locatie doorgegeven en de inschrijving bevestigd.

Na verzending van de inschrijfbevestiging als hiervoor bedoeld, verzendt Studium haar slotfactuur voor wat betreft de kosten van het volgen van de cursus. Examengelden worden afzonderlijk gefactureerd en afgerekend.

Indien opdrachtgever zulks wenst wordt hij naast de cursist regelmatig geïnformeerd over voortgang van de cursus en de aanwezigheid van de voor betreffende cursus ingeschreven personen, alsmede de geplande data en locatie voor het volgen van de cursus en het eventueel afleggen van examens waaronder begrepen praktijktoetsen.

Geen informatie wordt gegeven die aangemerkt kan worden als in strijd zijnde met de van toepassing zijnde privacywetgeving en daarop gebaseerde privacyregels. Studium is gerechtigd algemene gegevens omtrent de door haar aangeboden cursussen zoals deelnamecijfers en slagingspercentages te gebruiken voor marketingactiviteiten.

Ingeval een cursus om welke reden dan ook dient te worden verzet, zal betreffende cursist en de opdrachtgever afzonderlijk worden geïnformeerd. Het wijzigen van data, tijden en locatie geeft geen recht tot annulering.

3 – cursussen

Studium streeft er naar zoveel mogelijk informatie te geven omtrent de doelstelling, inhoud van de door haar gegeven cursussen en de eventueel te bereiken vaardigheden waaronder begrepen het behalen van certificaten en/of diploma’s.

Studium kan niet garanderen dat de cursussen door de aangemelde cursist met goed gevolg worden afgesloten. Evenmin garandeert Studium dat de door haar aangeboden cursussen of opleidingstrajecten voldoen aan de verwachtingen van opdrachtgever danwel de daarvoor geboekte cursist.

Studium garandeert geen eindresultaat en houdt slechts de aanwezigheid van cursisten bij, doch is niet in staat aanwezigheid af te dwingen. Wijzigingen in de inhoud en vormgeving van een cursus geven opdrachtgever geen recht tot annulering of tussentijdse beëindiging, tenzij Studium daarmee schriftelijk instemt.

4 – tussentijdse beëindiging/annulering

Ingeval van tussentijdse beëindiging blijft het cursusgeld verschuldigd, tenzij Studium met een andere regeling instemt. Tussentijdse beëindiging moet schriftelijk aan Studium kenbaar worden gemaakt.

Annulering van een cursus is mogelijk totdat Studium de inschrijving van een cursist schriftelijk heeft bevestigd. De tot dan toe door Studium verzonden facturen blijven verschuldigd en dienen zonder korting of schuldvergelijking binnen de aangegeven betalingstermijn te worden voldaan, tenzij Studium met een andere regeling instemt.

Ingeval Studium tot annulering moet overgaan om welke reden dan ook zullen de terzake verzonden facturen worden gecrediteerd. Ingeval van annulering door Studium zal zij niet aansprakelijk zijn voor mogelijk ten gevolge daarvan geleden schade voor opdrachtgever en/of cursist.

5 – aansprakelijkheid

Studium sluit elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uit jegens opdrachtgever, cursisten en derden behoudens van schade voortvloeiend uit opzet of grove schuld. Opdrachtgever vrijwaart Studium terzake.

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor adequate verzekeringsdekking van de door haar aan te melden cursisten.

6 – slotbepalingen

Op de algemene voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Midden-Nederland bevoegd bij uitsluiting van andere rechters kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met de hier bedoelde overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Deze algemene voorwaarden worden door Studium op haar website geplaatst en op verzoek in schriftelijke vorm toegezonden. Ingeval deze voorwaarden worden gewijzigd, zijn zij in gewijzigde vorm van toepassing op elke cursus die na publicatie van die wijziging door opdrachtgever wordt geboekt.

********

CONSUMENTENVOORWAARDEN

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN CONSUMENTEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN VAN STUDIUM B.V. VERDER TE NOEMEN:

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN STUDIUM B.V.

Met aanmelding tot het volgen van een opleiding zijn deze algemene voorwaarden consumenten van toepassing, alsook enigerlei nadere documenten zoals bijvoorbeeld huisregels en (examen)reglementen zoals bijvoorbeeld gepubliceerd op de website, en vormen die stukken een onlosmakelijk onderdeel van de gesloten overeenkomst (hierna: studieovereenkomst).

Na aanmelding voor een opleiding zal Studium dit bevestigen en is de studieovereenkomst met Studium tot stand gebracht.

Voor aanvang van de opleiding zal Studium aanvullende informatie toesturen zoals bijvoorbeeld de startdatum van de opleiding, de factuur voor het verschuldigde lesgeld en in voorkomende gevallen het lesmateriaal.

Tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de opleiding kan de studieovereenkomst kosteloos geannuleerd worden, door Studium dit schriftelijk kenbaar te maken of daarvoor het annuleringsformulier op de website gebruiken.

Tot twee weken voor de aanvangsdatum van de opleiding kan in de plaats van de aangemelde cursist een vervanger worden gestuurd die de gehele opleiding volgt (indeplaatstelling), tenzij Studium goede gronden heeft om deze persoon te weigeren. Deze indeplaatsstelling dient schriftelijk aan Studium te worden doorgegeven onder opgaaf van de NAW-gegevens van de vervanger van de al aangemelde cursist. De aangemelde cursist blijft wel verantwoordelijk voor het betalen van het verschuldigde lesgeld van zijn/haar vervanger.

Bij niet tijdige en volledige betaling van het verschuldigde lesgeld zal de cursist zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en behoudt Studium het recht voor om de cursist de (verdere) toegang tot het volgen van de opleiding te ontzeggen. Studium is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade die hierdoor wordt geleden of zal worden geleden, zoals bijvoorbeeld het oplopen van studievertraging of niet kunnen deelnemen aan tentamens. Diploma’s en/of certificaten en/of bewijzen van deelname worden pas toegezonden nadat het volledige lesgeld is voldaan.

Opleidingen kunnen alleen doorgaan als voldoende cursisten zich aanmelden, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van Studium staat. Mocht een opleiding niet doorgaan dan wordt de cursist hierover bericht en kan Studium een alternatief aanbieden of het reeds betaald lesgeld terugstorten.

Behoudens opzet en grove nalatigheid is Studium nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade.

Onder bijzondere omstandigheden is Studium gerechtigd om cursisten te weigeren, te schorsen of te verwijderen, zoals bijvoorbeeld bij het overtreden van de huisregels en/of algemeen aanvaarde maatschappelijke normen.

Op door Studium beschikbaar gestelde informatie in de ruimste zin van het woord rusten auteursrechten. Inbreuk daarop is strafrechtelijk en civielrechtelijk gesanctioneerd en zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het verboden om deze informatie in welke vorm dan ook openbaar te maken, te kopiëren, te bewerken of te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins daarop inbreuk te maken.

Indien Studium deze voorwaarden gedurende de studieovereenkomst wijzigt, wordt de cursist daarover geïnformeerd. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen of Europese regelgeving worden één op één doorbelast en zijn geen wijzigingen van deze consumentenvoorwaarden als hier bedoeld.

Op de onderhavige studieovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde burgerlijke rechter voorgelegd worden.

De groepsgrootte is minmaal 6 personen en maximaal 8 personen.